YDS SONUÇLARI MART 2016

1) —- for enhancing intelligence become more likely. //
zekayı geliştirme —– daha olası hale gelir.

A- önlemi
B- yedeği / yedeklemesi
C- gerekliliği
D- ihtimali
E- izni

Doğru Cevap D Seçeneği.

 

2) to gather — amounts of data //
—- miktarda veri toplama
A- çok, büyük
B- tahmin edilebilir
C- denk
D- ilgili
E- sürdürülebilir

Doğru Cevap A Seçeneği.

 

3) Help slow the aging process —- //
yaşlanma sürecini yavaşlatmaya —— yardımcı olma
A- Şüpheli bir şekilde
B- Yansıtan bir biçimde
C- Dıştan, haricen
D- Anlaşılmaz bir şekilde
E- Önemli ölçüde

Doğru Cevap E Seçeneği.

 

4) that can be used… to —- that the amount obtained or handed over is correct //
elde edilen veya teslim edilen miktarın doğru olduğunu —- için kullanılabilen

A- onaylamamak
B- mış gibi görünmek
C- garanti etmek
D- fark etmek
E- tahmin etmek

Doğru Cevap C Seçeneği.

5) —- more than one hundred successful missions //
Yüzden fazla başarılı görevi —–
A- temsil ederek
B- yerine getirerek / gerçekleştirerek
C- rastlayarak
D-gerektirerek
E-kenara ayırarak

Doğru Cevap B Seçeneği.

 

6) have experimented with ….. trying to —— new improved materials //
yeni geliştirilmiş malzemeleri —– çabalayarak …..yla deneyler yaptılar
A- bulmaya
B- yok etmeye
C- kesintiye gitmeye
D- iyi geçinmeye
E-telafi etmeye

Doğru Cevap A Seçeneği.

7) tarımın gelişmesiyle (ortaya çıkmasıyla) (with the development of agriculture) ifadesi bizi “past”a götürür. Bir cümlenin iki fiili de past perfect olamayacağı için A seçeneği elenebilir. Diğer seçenekleri de tense uyumundan elerseniz geriye C seçeneği doğu cevap olarak kalır.

8) Cümlenin başındaki, (Any student) “her öğrenci” ifadesi ve cümlenin geri kalanında herhangi bir zaman ifadesinin yer almaması bizi “present” seçeneklere götürecektir. Bu da doğru cevabın B veya D seçeneği olması gerektiğini göstermektedir. Birinci boşluğa gelen “spend” fiili ve devamında gelen “four years in high school or college” ifadesi “lise veya yüksek okulda dört yıl geçiren” anlamını verip bitmişliğe daha çok vurgu yapmaktadır. İkinci boşluğa gelen “appreciate the struggle” (mücadeleyi anlamak) yapısı, cümleye “anlamak zorundadır” değil de “anlayabilir” şeklinde daha iyi tamamlayacaktır. Bundan dolayı D seçeneği doğru cevap olacaktır.

9) “Internet is the first place” yapısı, sıfat cümleciklerinde kısaltmaya kurallarına uygun olarak to + V1 alacaktır. (Bu yapı devamında “to have V3” de alabilmektedir ancak boşluğun devamında bizi “past”a götürecek bir ifade yoktur). Bundan dolayı A seçeneği doğru cevap gibi durmaktadır. Bu seçenek ikinci boşluğu “useful information that will inform them” (onları bilgilendirecek faydalı bilgi” şeklinde doldurmaktadır ki bu da tense uyumu açısından ve anlamca cümleyi uygun bir şekilde tamamlamaktadır.

10) Rivers that flow — James Bay and Hudson Bay //
James ve Hudson Körfezlerine dökülen nehirler (into)

Generating electricity — use in Canada and the US //
Kanada ve Amerika’da kullanım için elektrik üretmek (for use)

Doğru cevap E seçeneğidir. (flow fiili genellikle devamında “through” (boyunca) edatı alır ancak, bu soruda “körfez boyunca nehirlerin akması” ifadesi mantıklı olmayacaktır. Ayrıca, ikinci kısımda “in use” (kullanımda) ifadesi anlam bütünlüğünü sağlamamaktadır.)

11) focused people’s attention —- a world // focus fiili, cümleye “insanların ilgisini… bir dünyaya odaklamak” anlamını vermek için “on” edatı alacaktır.

visible —- a microscope // “mikroskop aracılığıyla görülebilir” anlamını vermek için “through” edatı kullanılmalıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.)

12) Cümlede geçen “thousands of new members” ifadesi çokluk bildirip, çoğunlukla zıtlık bağlacı istemektedir. Bu nedenle, öncelikle artı / eksi geçişini kontrol etmek gerekir. Cümleye “binlerce yeni öğe keşfeder, ancak bunların çoğu önemsiz öğelerdir” anlamını veren “however” bağlacı doğru cevap olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.

13) Cümlenin ilk kısmında geçen “cost a lot of money” (çok miktarda paraya mal olma) ifadesi olumsuzluk anlatır. İkinci kısımda ise “they save money in the long run” (uzun vadede para tasarrufu yaparlar) ifadesi kullanılmıştır ve bu da olumlu bir durumu ifade etmektedir. Artı / eksi geçişine uygun olarak doğru cevap A seçeneğindeki –sa bile anlamına gelen “even if” ifadesi olacaktır (çok paraya mal olsa bile). D seçeneğindeki “unless” (yapmadığı takdirde) yapısı da artı / eksi geçişi gerektirir ancak bu cümleyi anlamca düzgün bir şekilde tamamlamamaktadır.

14) Bu sorunun ilk kısmında geçen “only” ifadesi özeli anlatırken (sadece suyun yüzeyini harekete geçirir), ikinci kısımda geçen “not only but“ ifadesi genele geçişi sağlamaktadır (sadece yüzeyi harekete geçirmekle kalmaz aynı zamanda okyanustaki tüm su kolonunu yükseltir ve sonra alçaltır). Bu nedenle zıtlık bağlacına ihtiyaç vardır ve bu da bizi B seçeneğindeki “though” ya götürecektir.

15) İkinci boşluk için seçeneklerde verilen yapılardan sadece E seçeneğindeki “that” yapısı devamında tam cümle alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olacaktır. ( İyi diyetlerin temel prensibi o kadar basittir ki, bunlar sadece on kelime ile özetlenebilir: ….)

16) Cümleye “farklı grafik kurallarına göre uygulanır” anlamını veren “according to” ifadesi doğru cevap olacaktır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

 

17- Boşluğun olduğu cümlenin ilk kısmına, bir önceki ve bir sonraki cümlelere baktığımızda hep “present” tenselerin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Boşluğun olduğu kısımda da her hangi bir zaman ifadesi olmadığı için, bu bizi “present” yapıların olduğu A, D ve E seçeneklerine götürecektir. Boşluğun öncesindeki cümlede “bu maddelerin OLASI olumsuz yan etkileri vardır” demektedir ve boşluğun olduğu kısımda da bu OLASI yan etkiler örneklendirilmektedir. Bu nedenle, olasılık anlatırken kullanılan “may” kip fiilinin bulunduğu A seçeneği doğru cevaptır.

 

18- Boşluğun bulunduğu cümlede, boşluğun öncesindeki kısımda “including” ifadesi vardır. Bu ifade, öncesinde gelen “for foods of this kind” (bu türde gıdalar) yapısında geçen gıda türlerini örneklendirme amacıyla sıralamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu sıralamayı anlamca uygun bir şekilde tamamlayan (işlemden geçmemiş yiyeceklerin yanı sıra her bir malzemeyi ve katkı maddelerini de kapsayan bu türde gıdalar)  “as well as” (-nin yanı sıra) ifadesinin bulunduğu E seçeneği doğru cevap olacaktır.

 

19- Cümleye, “onay, ANCAK yiyeceğin güvenli olduğu kanıtlanırsa verilir” anlamını veren “only if” (ancak….sa) yapısının bulunduğu B seçeneği doğru cevaptır.

 

20- Boşluğun bulunduğu cümleye “Bu, genetiği değiştirilmiş ürünleri, geleneksel EMSALİ ile kıyaslayarak başarılır.” anlamını veren “COUNTERPART” (emsal, kopya, eş) kelimesinin bulunduğu E seçeneği doğru cevaptır.

 

21- Boşluğun bulunduğu cümlede geçen “The long term effects of… —– people and the environment” (…nın insanlar ve çevre üzerindeki uzun vadeli etkisi) şeklindeki tamlamayı “on” edatı uygun bir şekilde tamamlayacaktır. “effect of sth ON sth” (bir şeyin bir şey üzerindeki etkisi)

 

22- Boşluğun bulunduğu cümlede “they” zamiri “ilk çifçilere” gönderme yapmaktadır. Cümleye, “İlk çiftçiler, bu bitkileri destekleyen mikro iklimleri ve toprak parçalarını ARADILAR” anlamını veren “look for” öbeksi fiilinin bulunduğu C seçeneği doğru cevaptır.

 

23- Boşluğun hemen öncesinde “they enlarged their plots using standardized approaches” (Arsalarını standart yaklaşımlar kullanarak genişlettiler) denmektedir ve boşluğun devamında da bu “yaklaşımlar” örneklendirilmektedir. Bu nedenle, boşluğun bulunduğu kısma (standardized approaches —- ploughing the soil and spreading animal manure…) “toprağı sabanla sürmek ve hayvan gübresi serpmek GİBİ standart yaklaşımlar” anlamını vererek uygun bir şekilde tamamlayan ifade E seçeneğindeki “such as” (gibi) yapısıdır.

 

24- Boşluğu, “yıllar geçtikçe / yıllar boyunca” (Over the years) anlamını verecek uygun bir şekilde tamamlayacak edat A seçeneğindeki “Over” edatıdır.

25- Cümleye “On dokuzuncu yüzyılda başlayarak” anlamını verecek olan zarf-fiil etken yapıda olmalıdır. Bu nedenle, doğru cevap D seçeneğindeki “Starting” yapısıdır.

 

26- Boşluğun bulunduğu kısımda “bu metotlar genel üretkenliği maksimize etti” şeklinde olumlu bir ifade vardır. Boşluğun devamında ise “bu metotlar tarlaların içerisindeki bazı kısımların beklenenden daha düşük performans göstermesine sebep oldu” şeklinde olumsuz bir ifade vardır. Bu artı/ eksi geçişini uygun bir şekilde sağlayacak ifade B seçeneğindeki “even though” yapısıdır.

 

Soru No 27

Bu cümle tamamlama sorusunun soru kökünde verilen “we will have to” ifadesinden yola çıkarak öncelikle yapacağımız yorum şöyle olmalıdır: Ana cümlede bize “modal yapısı” verilmiştir ve öznemiz “we” zamiridir. Öncelikle aynı öznenin ve modal yapılarıyla en çok kullanılan bağlacın bulunduğu seçeneğe yönelmek akıllıca bir yöntemdir ve bu bahsettiğimiz kurala (stratejiye) uyan tek bir seçenek vardır: “if we continue..” şeklinde verilen C seçeneği doğru yanıttır.

Soru No 28

Bu cümle tamamlama sorusunda, soru kökünde bağlaç verilmediği için öncelikle soru kökündeki ifadenin öznesini, zamanını ve anahtar kelimelerini belirleriz. Soru kökündeki ifadenin öznesi “many vitamins and minerals” şeklinde çoğul bir ifadedir ve bu yüzden seçeneklere bakarken öncelikle “referans kelime” aramalıyız ve özneleri “they” olan seçeneklere öncelikle verebiliriz. BU yaklaşım ile seçeneklerin iki tanesini eledikten sonra “aşırı tüketilmezse, pek çok vitamin ve mineral diyetimizin önemli bir parçasıdır” çevirisini bize veren seçenek doğru cevap olacaktır. Bu nedenle, A seçeneği doğru cevaptır.

Soru No 29

Bu cümle tamamlama sorusunda soru kökü “Present Perfect Tense” ile çekimlenmiş ve çevirisi de “Kozmetik şirketi paraben ve diğer zararlı maddeleri ürünlerinden kaldırmaya başladı” anlamını vermektedir. Öncelikle ana cümlede “Present Perfect Tense” olduğu için “zaman bağlacı” ile başlayan seçenekler elenmelidir. Ayrıca bu çevirinin devamında “denetleme kurullarından böyle bir talep olmamasına rağmen” ifadesini getirmek en mantıklı tercihtir. Bu anlamı veren ifade A seçeneğinde bulunmaktadır.

Soru No 30

Bu cümle tamamlama sorusunda soru kökündeki ifadenin bir kısmı “he is well known” şeklindedir ve seçeneklere baktığımızda öncelikle soru kökündeki özne ve zaman yapısıyla uyumlu seçeneklere yönelmeliyiz. Zaman bağlaçlarının bulunduğu seçenekler “past” zaman yapısıyla çekimlendiği için öncelikle elenmelidir. Geriye kalan seçenekler arasında ise “he” zamirinin gönderme yaptığı özneyi belirlemeliyiz. Bu yöntemle seçeneklere baktığımız zaman C seçeneğinin doğru cevap olduğunu görürüz.

Soru No 31

Bu cümle tamamlama sorusu Nasa’nın Kepler Uzay Teleskobu hakkındadır ve soru kökündeki ifade “bu teleskobun 2009 yılında işlev göstermeye başladığını ve mekanik bir arıza yüzünden bilgi toplamayı da 2013 yılında durdurduğunu” söylemektedir. Bu ifadeyi yapıca ve anlamca en iyi tamamlayan ifade ise “nispeten kısa işlev süresinde bu teleskobun birçok keşif yapmıştır” anlamını veren D seçeneğidir.

Soru No 32

Bu cümle tamamlama sorusunun soru kökünde bize “whereas” bağlacı verilmiştir ve bu bağlacın bulunduğu ifadenin anahtar kelimeleri “geleceğin uçaklarından insanların ne beklediğidir” ve bu ifadeyi tamamlayan seçenekteki ifadenin soru kökündeki beklentiye “zıt” düşmesi önemlidir. BU sebeple bu mantığa uyan ifadeyi A seçeneğinde görmekteyiz çünkü bu seçenekteki ifade “uçakların yaydığı sesi ve tükettiği yakıtı azalmak gibi şeyler üzerinde durduğumuzdan” bahsetmektedir.

Soru No 33

Bu cümle tamamlama sorusunun kökündeki ifadeyi Türkçeye çevirdiğimiz zaman “Suudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıdaki turistlerle ilgilenebilmek için” anlamını elde ederiz. Bu ifadeyi tamamlayacak cümleciğin öznesinin yukarıdaki “…için” faaliyetini gerçekleştirebilecek bir kurum olması gerekir ve bu kurum “the government” olarak C seçeneğinde mevcuttur. Bu soru biraz daha pratik bilgi ile çözülen sorular arasındadır ☺  

Soru No 34

Bu cümle tamamlama sorusunun kökünde because bağlacı vardır ve bu ifadenin de öznesi “scholars and researchers” kelimeleridir. Cümle tamamlama sorularında soru kökündeki ve doğru seçenekteki kelimelerin benzer ya da eş anlamlı olabileceğini de unutmamalıyız ve bu yaklaşımı kullanarak “academicians” ifadesinin bulunduğu E seçeneğine yönelmeliyiz. Ayrıca “because” bağlacının sebep-sonuç ilişkisi kurduğunu ve kelimelerin benzer ya da eş anlamlı olma ihtimalinin de daha yüksek olduğunu unutmamalıyız.

Soru No 35

Bu cümle tamamlama sorusunun soru kökünde verilen ifadeyi çevirdiğimiz zaman “eldeki doğru bilgi miktarını arttırmak için” anlamını elde etmekteyiz. B seçeneğindeki “polislerin görgü tanıklarıyla görüşmesi oldukça önemlidir” anlamını veren ifade cümleyi anlamca en iyi şekilde tamamlamaktadır.

Soru No 36

Bu cümle tamamlama sorusunun soru kökünde verilen ifadenin bağlacı “although” zıtlık bağlacıdır ve bu soru kökündeki ifadenin içerisinde “bilinmezlik” söz konudur ve “bir bilinmeze rağmen” dedikten sonra cümleyi “bilinen/kabul edilen bir şey” ile tamamlamak mantıklıdır ve bu anlamı veren ifade B seçeneğinde mevcuttur.

 

37- Cümlenin fiili: was also familiar to the ancient Greeks

Karşılığı: Antik Yunanlılar tarafından da biliniyordu / bilinmekteydi (A seçeneğinde sadece karşılığı var). Doğru cevap A seçeneği.

 

38- Ana Cümle: Reptiles and insects have no need to sweat

Karşılığı: Sürüngenlerin ve böceklerin terlemeye ihtiyacı yoktur / ihtiyaç duymaz (B, D ve E seçneklerinde karşılığı var.)

 

Yardımcı Cümle: because unlike mammals

Karşılığı: çünkü memelilerin aksine (sadece B seçeneğinde var). Doğru cevap B seçeneği

 

39- Ana Cümle: It is true that power nourishes all relationships

Karşılığı: Gücün bütün ilişkileri beslediği doğrudur (C, D ve E seçeneklerinde karşılığı var)

 

Yardımcı cümle: but only equally shared power can create…

Karşılığı ancak sadece eşit paylaşılan güç… yaratabilir (E seçeneğinde sadece var. C seçeneğindeki “takdirde” ifadesinin karşılığı soru kökünde yok.) Doğru cevap E seçeneği.

 

40- Ana Cümle: Çok az insan…. bilir.

Karşılığı: Few people know that…. (Ana cümledeki özne ve fiilin karşılığı sadece B seçeneğinde var. A, C ve D seçeneklerinde “few people know that” ana cümle değil de yardımcı cümlelerin özne ve fiili durumunda.

 

41- Ana Cümle: Penny Black 1840 yılında basıldı.

Karşılığı: The Penny Black was issued in 1840. (A, D ve E seçeneklerinde karşılığı var. Soru kökünde cümlenin geri kalan kısmı Penny Black’i tanımlamak için sıfat cümlesi olarak kullanılmış. A seçeneğinde “and” ’den sonra gelen kısım tanımlama amaçlı değil de yan cümle olarak verilmiş. E seçeneğindeki “as its greatest single reform” (en büyük en yegane yeniliği olarak) ifadesi soru kökünde karşılık bulmuyor. Doğru cevap D seçeneği.)

 

42- Cümlenin öznesi: Sesinizi yükselttirecek kadar çok gürültüye uzun süre maruz kalma:

Karşılığı: Chronic exposure to noise loud enough to make you raise your voice (C ve D seçeneklerinde karşılığı var.)

 

Yan cümle: özellikle bu hem işte hem de evde geçerliyse

Karşılığı: especially if it is true at both work and home (Sadece C seçeneğinde var. D seçeneğinde “özellikle hem işte hem de evde” şeklinde bir ifade var “soru kökündeki “geçerliyse”yi karşılayacak bir şey yok.) Doğru cevap C seçeneği.

 

43- Parçanın ilk cümlesi; “Buda’nın doğum yerini işaret ettiği düşünülen bir tapınağın altında, bilim

adamları bu dinin fiziksel köklerini bulmuş olabilir: bilinen tüm Budist sitelerinin daha öncesinden

gelen antik bir ağaç mabet” şeklindedir. Bu da bizi soru köküyle birlikte; “Lumbini’deki tapınağın

altındaki kazı muhtemelen Budist dinindeki ilk ağaç mabedi ortaya çıkardı” anlamını veren D

seçeneğine götürecektir.

44- Parçanın ikinci ve üçüncü cümleleri şu şekildedir: “Budizm’in arkeolojik kayıtları milattan önce 3.

yüzyılda bu dini hevesli bir şekilde sahiplenen ve birçok tapınak inşa eden Hint İmparator Ashoka

zamanına uzanmaktadır. Ancak, Buda olarak bilinen bilge muhtemelen bundan üç yüzyıl önce

yaşamıştı.” Bu iki cümle bizi soru köküyle beraber “Ashoka, Buda’nın yüzyıllar öncesinde kurduğu

dinin sıkı bir inanıydı” şeklinde bir anlam veren C seçeneğine götürecektir.

45- Parçanın sondan bir önceki cümlesi şu şekildedir: “Çevreleyen toprak incelendiğinde, antik ağaç

köklerinin kalıntılarını içerdiği bulundu, ancak TUHAF bir şekilde insan işgalinin sıklıkla gerisinde

bıraktığı çerçöpten muaftı (içerisinde insanların geride bıraktığı atıklar yoktu)”. Bu da bizi soru

köküyle beraber “ağaç yapının etrafındaki toprakla ilgili TUHAF olan şey, toprakta insanların geride

bıraktığı atıkların olmamasıydı” anlamını veren E seçeneğine götürecektir.

46- Parçanın son cümlesi şu şekildedir: “Bu, ahşap bir yapının merkezinde bir ağacın büyüdüğünü ve

bunun etrafındaki alanın da, aynen günümüzde Budist ağaç tapınakların temizlendiği gibi düzenli

olarak düzenlendiğini ortaya koymaktadır.” Bu cümle bizi soru köküyle birlikte; “Geçen yüzyıllar

içerisinde Budist tapınaklarına çok benzer bir şekilde bakılmıştır (ilgilenilmiştir)” anlamını veren D

seçeneğine götürecektir.

47- Sorunun ilk cümlesi şu şekildedir: “Merkezi Avrupa’nın büyük bir kısmında zarara sebep olan seller, kıtanın iklimi daha da sertleştikçe meydana gelecek felaketlerin bir habercisidir” şeklindedir. Bu da bizi E seçeneğindeki “merkezi Avrupa daha şiddetli sellere hazırlıklı olmalıdır, çünkü görünüşe göre bunlar kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir” ifadesine götürecektir.

 

48- Parçanın son kısmında “Some work is..” şeklinde başlayan cümle ve devamı şu şekildedir: “Bazı çalışmalar hali hazırda yapılıyor. Danube’nin uzantıları çevresindeki sulak araziler restore ediliyor. Bu gibi yeşil alanlar ekstra suyu emebilir ve selleri daha az şiddetli hale getirebilir.”  Bu da bizi soru köküyle beraber; “Sellerle baş etme stratejilerinden birisi daha fazla yüzey suyunu emebilecek sulak arazileri yeniden düzenlemektir” anlamını veren B seçeneğine götürecektir.

 

49- Parçanın son cümlesi şu şekildedir: “2002 yılından beri merkezi Avrupa sellere karşı müdahalelerini geliştirdi, ancak bazen müdahale edemeyeceğiniz (savunamayacağınız) şeyler olabilir”. Bu da bizi soru köküyle birlikte; “merkezi Avrupa’da sellere karşı bazı önlemler alındı, ancak bunlar halen bütünüyle etkili değildir” anlamını veren D seçeneğine götürecektir.
50- Parçanın geneline baktığımızda, merkezi Avrupa’da meydana gelen sellerden, bunların sebeplerinden ve bunlara karşı alınan önlemlerden bahsettiğini görebiliriz. Bu nedenle, yazarın temel amacını soran bu soruda doğru cevabın C seçeneğindeki “merkezi Avrupa’daki sellerin sebepleriyle ve bununla nasıl baş edileceğiyle ilgili detaylı bilgi vermek” şeklideki ifade olduğunu düşünebiliriz.

 

51- Parçanın ortasına doğru “The Zimmermann telegram was leaked” şeklinde başlayan cümle ve devamı şu şekildedir: Zimmermann telgrafı, Amerika halkının halen tarafsız olduğu ve Birinci Dünya Savaşına katılmaya hazır olmadığı bir zamanda sızdırıldı. Bu, Amerika Birleşik Devletlerini Müttefik kuvvetlere katılmaya sevk etti.” Bu iki cümle bizi soru köküyle birlikte “Zimmermann telgrafı Amerika hükümetini Almanya’ya karşı savaşa girmeye provoke etti” anlamını veren E seçeneğine götürecektir.

 

52- Parçanın 1914 Temmuz krizi ile ilgili kısmı, parçanın sonlarına doğru “The most illustrative case” şeklinde başlayan ve parçanın sonuna kadar devam eden kısımdır. Parçanın sondan bir önceki cümle şu şekildedir: “Rus çarı, Almanya’ya uzlaştırıcı bir not gönderdi, ancak Alman kayser çoktan hiçbir şekilde uzlaştırıcı olmayan bir not göndermişti ve böylelikle (ülkeler arasındaki) kızışmaya ve en nihayetinde savaşa katkıda bulunan, bir iletişim karışıklığı ve güvensizlik yarattı.” Bu da bizi Soru köküyle birlikte “1914 Temmuz krizi, Rus ve Alman devlet başkanları arasında telgraf mesajlarını anlamadaki bir karışıklıktan kaynaklandı” anlamını veren B seçeneğine götürecektir.

 

53- Parçanın ikinci cümlesi şu şekildedir: “Örneğin, Alman Dışişleri Bakanı Arthur Zimmermann tarafından Meksika’daki Alman elçiliğine gönderilen ve İngilizler tarafından engellenen 1917 Zimmermann telgrafı, Alman temsilcilere, Meksika’ya savaştan sonra Birleşik Devletlerin New Mexico, Utah ve Kaliforniya eyaletlerinin kontrolünü teklif ederek, Alman müttefiki olarak Meksika’nın Birinci Dünya Savaşına girmesini münazara etme direktifini veriyordu. Bu cümle bizi soru köküyle birlikte “Almanlar, ittifak yapmak ve diğer diplomatik ilişkileri kurmak için telgraf mesajları göndermeye başvuruyordu” anlamını veren C seçeneğine götürecektir.

 

54- Parçanın ilk kısmında teknolojinin diplomasi üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir ve ikinci cümleden başlayarak da Almanya örneği üzerinden teknolojinin diplomatik sonuçlarını anlatılmaktadır. Bu da bizi,  parça için en uygun başlığın hangisi olacağını soran bu soruda “Alman Diplomasisi üzerinde Telgrafın Önemi” anlamını veren E seçeneğine götürecektir.

 

55- Parçada, “A close look at the Red Lady’s teeth” (Red Lady’nin dişlerine yakından incelemesi) ile

başlayan cümleden başlayarak “Meticulous dental analysis reveals” (Titiz diş analizleri ortaya

koymaktadır ki) ile başlayan cümleyi de içine alacak olan kısım dikkatli bir şekilde okunduğunda bu

kısımda Red Lady’nin beslenme düzeninin (diyetinin) anlatıldığı görülecektir. Bu nedenle, soru

köküyle birlikte “Diş incelemeleri sayesinde, Red Lady’nin diyetinin neleri içerdiği ortaya konmuştur”

anlamını veren B seçeneği doğru cevap olacaktır.

56- Parçanın dördüncü cümlesi (A close look at…) şu şekildedir: “Red Lady’nin dişlerine yakından

incelemesi göstermektedir ki alageyik ve dağ keçisi gibi toynaklı hayvanların etleri onun diyetinin

yaklaşık yüzde seksenini oluşturmaktaydı.” Bu cümle bizi soru köküyle birlikte; “Red Lady’nin diyeti

temelde etten oluşmaktaydı” anlamını veren B seçeneğine götürecektir.

57- Parçanın “Could the diet” şeklindeki soru cümlesiyle başlayan parçanın soncümlesine kadar

devam eden kısmı şu şekildedir: “Kuzey İspanya’dan bu eşsiz fosil aracılığıyla ortaya konulan bu diyet

acaba sizin daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam yaşamanızı sağlar mı? Her ne kadar Red Lady’nin geriye

kalan kemikleri onun sağlıklı olduğunu gösterse de, onun ölüm anındaki yaşı 35 ile 40 arasındaydı. Bu,

yontma taş devrinde yaşayan insanlar için orta yaş olarak sayılabilirdi.” Bu iki cümle bizi, soru köküyle

birlikte “Paleo Diyeti’nin uzun yaşam üzerinde doğrudan etkisi yoktur” anlamını veren D seçeneğine

götürecektir.

58- Parçanın girişinde Paleo diyetinin günümüzde çok popüler olduğu söylenmekte ve devamında da

bu diyeti geçmişte uygulamış olan Red Lady’nin diyetinde yer alan besinlerden bahsedilerek, parçanın

sonunda Red Lady’nin kaç yaşında öldüğü anlatılmakta ve parça dengeli beslenmeye yönelik bir

tavsiye ile sonlanmaktadır. Bu nedenle, yazarın temel amacını soran bu soruda doğru cevap

“okuyucuya bir örnek vererek, Paleo diyetiyle ilgili bilgi vermek” anlamını veren B seçeneğidir.

59- Parçada “Hungry participants asked for” şeklinde başlayan cümle şu şekildedir: “Aç katılımcılar,

daha yeni kek yemiş katılımcılara göre yüzde yetmiş daha fazla ücretsiz kıskaç istediler.” Bu cümle bizi

“bir parça kek yemiş katılımcılar yememiş katılıcılar kadar çok kıskaç istemediler” anlamını veren C

seçeneğine götürecektir.

60- Parçanın sonlarına doğru “To find out if the same association” ile başlayan cümle şu şekildedir:

“Gerçek satın almalarda aynı ilişkinin doğru olup olmadığını anlamak için grup, çoğunlukla gıda

dışında ürünler satan büyük bir mağazadan çıkmakta olan 81 tane müşterinin faturalarını incelediler.”

Bu cümle bizi, soru köküyle birlikte “Deneyin gerçek yaşam kısmı için, açlığın satın alma üzerindeki

etkisini anlamak amacıyla müşterilerin faturaları kontrol edildi” anlamını veren B seçeneğine

götürecektir.

61- Parçanın sondan bir önceki cümlesi şu şekildedir: “Aç olduğumuzda mide, insanların sadece kalori

tüketmek istemesine değil aynı zamanda başka şeyler satın alarak ödül ve motivasyon istemesine

neden olan, beynin bir bölümü üzerinde rol oynayan ghrelin isimli bir hormon salar.” Bu da bizi,

“ghlerin’in etkisi yiyecek ile sınırlı değildir” anlamını veren E seçeneğine götürecektir.

62- Parçanın son kısmında aç olan insanların aç olmayan insanlara göre yüzde 64 daha fazla para

harcadığından ve bunun da sebebinin midemiz tarafından salınan bir hormon olan ghlerin’den

kaynaklandığı anlatılmaktadır. Bu nedenle, soru köküyle birlikte “Çalışma, boş bir mideyle alışveriş

yapmanın, niyet edilenden daha fazla para harcanmasına neden olabileceği konusunda insanları

haberdar edebilir” anlamını veren D seçeneği doğru cevap olacaktır.

63- Sorunun ilk cümlesinde Defne Beren’e “Çayını neden bu kadar uzun karıştırıyorsun. Çayının çok daha çabuk soğumasına neden oldun” demektedir ve bunun devamında da Beren’in söylediklerine karşılık olarak “Çayını karıştırdığında moleküller daha hızlı hareket eder, bu nedenle ısı kaybını hızlandırırsın” demektedir. Defne’nin yaptığı boşluktan sonra gelen açıklamaya göre boşluğa gelebilecek en iyi ifade B seçeneğinde karşımıza çıkmaktadır. (Ne demeye çalışıyorsun? İkisi arasında her hangi bir ilişki göremiyorum.)

 

64- Karşılıklı konuşmanın ilk cümlesinde Cahit Ayşe’ye “Gazetedeki habere göre, her ne kadar kadınların vücut ısıları genellikle erkeklerinkinden daha yüksek olsa da, kadınların elleri erkeklerinkine göre birkaç derece daha soğuktur” demektedir; ve Ayşe’nin boş bırakılan konuşmasından sonra da “Bu kadınların hormon seviyeleri ve nispeten daha küçük kas kitleleriyle bağlantılı olmalı” demektedir. Seçenekler incelendiğinde Cahit’in verdiği cevaba en uygun ifadenin B seçeneğindeki “Bunun açıklaması ne?” şeklindeki ifade olduğu görülmektedir.

 

65- Karşılıklı konuşmanın başında Okan’ın “Son zamanlarda daha az uyuyorum. Sence bu stresle bağlantılı olabilir mi” sorusuna cevaben Sinan “hepimiz stresteyiz ama stresin birisini nasıl etkilediği kişiden kişiye değişir” demektedir. Boşluktan sonra gelen, Sinan’ın “Muhtemelen. Ancak ben stres seviyelerinden ötürü yeme rahatsızlıkları yaşayan insanlar da biliyorum” şeklindeki cevabını anlam bütünlüğü açısından en uygun biçimde tamamlayan ifade, A seçeneğinde “ Sanırım ben uyku düzenleri hızlı bir şekilde değişen kişilerden birisiyim” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

 

66- Karşılıklı konuşmanın başında Pınar’ın “Daha yeni hastaneden geldim. Doktor ilaçlarımı değiştirdi ve daha fazla dinlenme tavsiye etti” şeklindeki ifadesine Hazal “Peki, neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Bu muhtemelen iyi bir şey, değil mi?” şeklinde bir soru ile karşılık vermektedir. Hazal’ın boşluktan sonra gelen “Öyleyse, sen müdürünün haberlere pek de sevinmeyeceği konusunda kaygılanıyorsun” şeklindeki ifadesini anlamca en uygun biçimde tamamlayan ifade D seçeneğinde “Emin değilim. Bu, daha fazla gün işe gitmemem anlamına gelecek, o yüzden çalışmalarım gecikecek” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

 

67- Boşluğa gelen soruya cevaben Profesör “Onlar sen doğmadan üç ay önce düzenlenir. Kesme, sıyırma veya asit ile onların üzerinde bir işaret bırakabilirsiniz ancak onlar bir ay içerisinde yeniden gelişecektir” demektedir. Seçeneklerden, “onlar” diyerek profesörün “parmak izlerinden” bahsettiği görülecektir. Seçenekler incelendiğinde bu cevabı anlamca en uygun tamamlayan ifade E seçeneğindeki “Yaşamımız boyunca parmak izleri değişir mi?” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

 

 

68- Soru kökünde verilen cümleyi incelediğimizde, seçeneklerde ilk aramamız gereken yapının “is more confident than ever” olduğunu görürüz. Bu da sadece E seçeneğinde “ is the most confident one so far” şeklinde karşımıza çıkacaktır. E seçeneğindeki diğer yapıları da soru köküyle bire bir eşleştirdiğimizde, doğru cevabın bu seçenek olacağını rahatlıkla görebiliriz.

 

The latest report from the UN’s…. — The latest report by the UN’s….

 

most of the warming of the past 60 years is humanity’s fault —

mankind has been responsible for most of the warming over the last 60 years

 

69- Soru kökündeki cümleyi virgüle kadar olan kısım ve virgülün sonrası şeklinde ikiye bölersek, birinci kısımda “kişi tiyatroyu sadece eğlence amaçlı ziyaret etmemelidir”, ikinci kısımda ise “ama daha ziyade sahnede sergilenen oyundan dersler çıkartmak için (ziyaret etmelidir)” dediğini görürüz.  Seçenekleri incelediğimizde her iki kısımla da anlamca en uygun bir şekilde D seçeneğinin eşleştiğini görürüz. (Tiyatrolar sadece eğlence amacıyla ziyaret edilmemelidir — bunun yerine kişi sahnede sergilenen oyundan dersler öğrenmelidir.)

 

70- Soru kökünde verilen cümleyi incelediğimizde, seçeneklerde ilk aramamız gereken yapının “in case it disappears from the jungle” olduğunu görürüz. Bu yapının verdiği (olur ya ormanlardan yok olur) şeklindeki olasılık anlamı sadece C seçeneğinde “There is a possibility that… may become extinct from the jungle” (ormandan türünün yok olma ihtimali var) şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

C seçeneğindeki diğer yapıları da soru köküyle bire bir eşleştirdiğimizde, doğru cevabın bu seçenek olacağını rahatlıkla görebiliriz.

 

71- Soru kökünde verilen cümleyi incelediğimizde, seçeneklerde ilk aramamız gereken yapının “to communicate by thought alone” olduğunu görürüz. Bu yapının verdiği “sadece düşünceyle iletişime geçebilme” anlamını A (actually interact by thought alone), D (to transit messages via thought only) ve E  (communicate by thought alone) seçeneklerinde karşılık bulduğunu görebiliriz. Soru kökünün fiili “has preoccupied” (zihnini meşgul etti) şeklindedir. A seçeneğinde verilen cümlenin fiili “have long been trying to demonstrate” (uzunca bir süredir göstermeye çalışıyorlar) şeklindedir ve soru kökünün fiiliyle eşleşmemektedir. E seçeneğinin fiili “has already proven” (zaten / çoktan ispatladılar) şeklindedir ve bu da soru kökünün fiiliyle eşleşmemektedir. D seçeneğinin fiili “have long been considering” (uzunca bir süredir üzerine düşünüyorlar) şeklindedir ve anlamca soru kökündeki fiille iyi bir biçimde eşleşmektedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

 

Soru No 72

Bu soru bir paragraf tamamlama sorusudur ve boşlukta sonra bir örnek verilmiştir ve boşluğun devamındaki örnek insanın işe sahip olmasıyla ilgilidir ve boşluğa sosyoekonomik faktörlerden bahsedilen C seçeneğindeki cümleyi getirmeliyiz.

Soru No 73

Boşluğun devamındaki örnekler “language” ve “speaking style” ile ilgilidir ve bu yüzden boşluğa C seçeneğindeki cümleyi getirmeliyiz. Diğer seçeneklerde bu anahtar kelimeler yoktur. Diğerlerine göre daha rahat yapacağımız bir sorudur.

Soru No 74

Bu paragraf tamamlama sorusunda boşluktan öncesinde Abraham Lincoln ile babası arasındaki entelektüel farklılıklardan bahsedilmektedir ve boşluğun devamında ise duygusal farklılardan söz edilmektedir. D seçeneğinde hem boşluğun öncesine hem de boşluğun devamına bağlantı sağlayan anahtar kelimeler mevcuttur.

Soru No 75

Boşluğun devamındaki cümle “in fact” vurgu bağlacıyla başladığı için boşluğun devamındaki cümleye çok benzeyen bir cümleyi boşluğa getirmeliyiz ve boşluğun devamındaki cümleyle benzer bir mesaj taşıyan cümleyi D seçeneğinde bulabiliriz.

 

76- Verilen cümleleri incelediğimizde üçüncü cümlede geçen “the alternative” şeklinde önünde bir belirteç kullanılarak verilmiş ifadeyi görürüz. Bu ifadede kullanılan “the” belirteci “alternative” kelimesinden daha önce de bahsedilmiş olmasını gerektirir. İkinci cümlede bu ifade karşılık bulamadığı için ilk cümleye bakarız ve orada karşılığını “the best alternatives” olarak görürüz. Ayrıca 3. Cümlede geçen “they” zamiri de karşılığını birinci cümlede “individuals” olarak bulmaktadır. Bu da bize ikinci cümlenin paragrafa dışarıdan eklendiğine yönelik iyi bir ipucu verecektir. İkinci cümleyi atarak okuduğumuzda paragrafın anlamca bir bütünlük sağladığını görürüz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

(1- bireyler çeşitli eylemlerin gider ve faydalarını değerlendirir ve en iyi alternatifleri seçerler

3- onlar, kendilerine en az maliyetle en çok ödülü veren alternatifi seçerler

4- karar-verme olası alternatiflerin avantajlarını ve dezavantajlarını tartmayı ve daha sonra en iyi olanı benimsemeyi içerir

5- başka bir deyişle, son kararı avantaj ve dezavantajların birbirleriyle karşılaştırmalı büyüklükleri belirler)

 

77- Birinci cümlede “bazı insanlar et tüketmemeyi tercih ederler çünkü etin aynı insanlar gibi bilince sahip olan hayvanlardan geldiğini düşünürler şeklindedir”. Eğer bu cümle paragrafın giriş cümlesi olacaksa, paragraf boyunca “insanların et tüketmemesi” ve “hayvanların da bilincinin olmasını” anlatılacağını bekleyebiliriz. Ancak ikinci cümleye baktığımızda, bu cümlenin konusunun ilk cümleden farklı olacak bir şekilde “bitkilerin bilincinin olup olmamasıyla” ilgili olduğunu görürüz. Birinci ve ikinci cümlelerin konularının birbirinden farklı olması ve bu iki cümle bir araya getirilirken bir zıtlık bağlacının kullanılmamış olması bu iki cümleden birinin paragrafa ait olmadığını göstermektedir. O yüzden, üçüncü cümlenin birinci mi yoksa ikinci cümleyle mi bağlantılı olduğuna bakmamız doğru cevabı bulmamız için yeterli olacaktır. Üçüncü cümleye baktığımızda bu cümlenin bitkilerle bağlantılı olduğunu rahatlıkla görebiliriz ve bu nedenle birinci cümlenin paragrafa ait olmadığını düşünebiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir.

(2- bitkiler acaba bilince sahip midir?

3- bu mümkün değildir, çünkü bitkilerin sinir hücreleri yoktur

4- bazı bitkiler birbirlerine veya böceklere sinyaller gönderebilirler ama bu çok farklı bir şeydir

5- duygu ve öz-farkındalık gibi kavramlar bitkiler için geçerli değildir.)

 

78- Parçanın ilk cümlesinde aristokrat bir savaşçı sınıftan bahsedilmektedir. İkinci cümlede bu sınıfın orijinal merkezi anlatılmakta, üçüncü ve dördüncü cümlelerde de yine Samuray olarak bilinen bu savaşçı sınıftan genel olarak bahsedilmektedir. Beşinci cümlede ise “Yenilen savaşçının kendi kılıcıyla intihar ettiği ayin The Last Samurai filminde de canlandırılmıştı” denilerek hem genelden özele geçiş yapılmış hem de anlam ve konu bütünlüğünden uzaklaşılmıştır.

 

79- Parçanın ilk cümlesi yarasalar ve tehlikeden uzaklaşmak ve enerji tasarrufu yapmak için mağaralarda yaşamasıyla ilgilidir. İkinci cümlede bazı yarasa türlerinin gün içerisinde vakitlerini mağaralarda geçirirken diğerlerinin kış uykusuna yattığına sebebi de verilerek değinilmiştir. Üçüncü cümlede, ikinci cümlede sebep kısmında geçen sıcaklık (temperature) kelimesine gönderme yapılarak, bunun önemli olduğu ve önemli olmasının nedeni verilmiş ve bütünlük sağlanmıştır. Ancak dördüncü cümlede “kış uykusunun” ne olduğuna yönelik çok genel bir ifade vardır. Bu gibi genel ifadeler normalde paragrafların giriş cümlesinde bulunup, birinci cümleden sonra verildiklerinde akışı bozduğu görülmektedir. Bu nedenle beşinci cümleye geçip, bu cümlenin üçüncü cümleyle bağlantılı olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Beşinci cümlenin de yine yarasalar ve sıcaklıktan bahsedilerek üçüncü cümleyle hem anlam hem de konu bütünlüğü açısından bağlantı sağlandığı görülmektedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

 

80- Parçanın birinci cümlesinde verilmek istenen bilgi “the very idea of printing in 3D is not new” (Üç boyutlu baskı fikri yeni bir şey değildir) şeklindedir. İkinci cümlede ise “üç boyutlu baskı teknolojisinin gelişimi çok hızlı ve çabuk oldu” denilmektedir. Bu iki cümlenin birbirinin tamamen zıttı iki fikri ortaya koyduğu açıktır ve herhangi bir bağlaçla bağlanmadıkları için bu iki cümleden birisinin paragrafa ait olmaması gerekmektedir. Bu nedenle, üçüncü cümleye bakarak üçüncü cümlenin birinci mi yoksa ikinci cümleyle mi bağlantılı olduğunu etüt etmek doğru cevabı bulmak için yeterli olacaktır. Üçüncü cümle, bir zıtlık bağlacı olan “neverthless” (yine de) yapısı ile başlamıştır ve devamında “üç boyutlu yazıcılar, mevcut teknolojilere zar zor üstünlük kuracaktır” şeklinde olumsuz anlam verecek bir ifade vardır. Bu da bizi üç boyutlu baskıyla ilgili daha olumlu anlam veren cümleyi paragrafa dâhil etmeye, diğerini ise dışarda tutmaya itecektir. Birinci ve ikinci cümleleri tekrar incelediğimizde bu olumlu anlamın ikinci cümlede bulunduğunu göreceğiz. O nedenle doğru cevap A seçeneği olacaktır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir